Gilded Snowflake Ceramic Mug (400ml/13.5fl.oz.) KShs680
Description

Gilded Snowflake Ceramic Mug (